Oferta

Oferujemy naszym klientom wysoki poziom usług z zachowaniem wymogów Krajowych Standardów Rewizji Finansowej z zachowaniem zasad etyki.

Działalność audytorska :

Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych,
Usługi atestacyjne i pokrewne wynikające z przepisów ustawy kodeks spółek handlowych;
 • opiniowanie planów przekształcenia, podziału, połączenia ,
 • wycena wartości godziwej wnoszonych wkładów niepieniężnych (aportów),
 • sporządzanie audytów z wykorzystania środków unijnych,
 • sporządzanie audytów projektów finansowanych ze środków PFRON,
 • sporządzanie audytów wykorzystania środków budżetowych na naukę w instytutach naukowo- badawczych,

Pozostałe usługi:

 • wycena przedsiębiorstw, udziałów i akcji,
 • analizy ekonomiczne i finansowe, due dilligence,
 • doradztwo w zakresie rachunkowości i finansów,
 • doradztwo podatkowe,
 • prowadzenie postepowania likwidacyjnego,
 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości,
 • działalność szkoleniowa ,

Rynek audytu:

 • spółki prawa handlowego,
 • działalności gospodarcze,
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • instytuty naukowo-badawcze,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,